ANASAYFA
TR
MENU
HIZLI İŞLEMLER

Sık Kullanılanlar

Web Sitelerimiz

MEVSİMLİK KAVUN-KARPUZ SERGİSİ AÇMA VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç
Madde - 1:
 Bu Yönetmeliğin amacı, Bağcılar Belediyesi sınırlarında kurulacak mevsimlik Kavun - Karpuz Sergilerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.

 

Kapsam
Madde - 2:
 Bu Yönetmelik Bağcılar Belediyesinin yetki ve sorumlulukları ile bu yönetmelikte belirtilen hükümlerin uygulanmasını kapsar.

 

Dayanak
Madde - 3:
 Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
Madde - 4:
 Bu Yönetmelikte geçen tanımlar;
Sergi Yeri  : Mevsimlik Kavun-Karpuz Sergisini
Belediye : Bağcılar Belediye Başkanlığını

 

İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin Belgesi

 

Müracaat
Madde - 5:
 Sergi yeri için müracaatlar MAYIS ayının ikinci haftasından sonra yapılacaktır. Sergi yeri açmak isteyenler; sergi yeri açmak istedikleri yerle ilgili 6 ncı maddede belirtilen evraklarla birlikte Zabıta Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Müracaat dilekçesi Genel Evrak kaydı yapıldıktan sonra üzerine müracaat saati de yazılmak sureti ile alınacaktır. Evrakları eksik olanların müracaatları gerekli evrakları tamamlamadan değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde - 6: Sergi yeri açmak için gerekli belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 

1- Sergi yeri açmak isteyenlerin Vergi kaydı olacak, Vergi kaydı olmayanlara sergi yeri tahsisi yapılmayacaktır.

 

2- Sergi yeri açmak isteyenlerin Bağcılar İlçesinde en az 5 (beş) yıldır oturduğunu su, elektrik, vergi veya doğalgaz faturası ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

3- Sergi yeri açmak isteyenler arsa maliki ise tapu fotokopisi, arsayı kiralayacak ise arsa maliki ile imzaladığı kontrat sözleşmesi ve arsanın tapu fotokopisi ile müracaat edeceklerdir.

 

4- Sergi yeri açacak kişinin Belediyeye borcu olmayacaktır. Borcu yoktur belgesi Gelirler Müdürlüğünden alınacaktır.

 

İzin Belgesi
Madde - 7:
 Sergi yerleri için yapılan müracaatlar Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilir ve gerekli şartlara haiz kişilere Sergi Yeri İzin Belgesi verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları

 

Madde - 8: Belediye tarafından verilecek sergi yerlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmektedir;

 

1. Sergi yerinin kurulacağı alanın mülkiyeti hakkındaki bilgiler;  Emlak İstimlâk veya Harita Müdürlüklerince teyit edilecektir.

 

2. Sergi yeri için kullanılacak alan Belediye ve kamu mülkü ise gerekli izinler Başkanlık Makamı tarafından verilecektir.

 

3. Sergi yerinin Belediyece uygun görülmesi halinde; sergiyi açacak kişi, elektrik bağlantısı için Elektrik İdaresi ile geçici sözleşme yapacak, sözleşmesi olan aboneden elektrik alması halinde ise anlaşma metni Zabıta Müdürlüğüne verilecektir. Sergi yerinde kesinlikle kaçak elektrik kullanılmayacaktır.

 

4. Sergi Yeri İzin Belgesi alınmadan kesinlikle sergi yeri kurulmayacak ve izin alındıktan sonra verilen izin belgesi satış yerinde görünen bir yere asılacaktır.

 

5. Sergi yerlerinin öncelikle kendi mahallesinde ikamet eden kişiler tarafından kurulmaları esas alınacaktır.


6. Sergi yerlerinin civarda bulunan sabit manav ve marketlerin giriş kapılarına en az 100 metre uzaklıkta bulunması gerekmektedir. Bu mesafeden yakın olan yerlere sergi yeri tahsisi yapılmayacaktır.


7. Bir kişi birden fazla sergi yeri alamayacaktır.

 

8. Sergi yeri tretuvardan en az 1,50 m. içerde kurulacak, kesinlikle tretuar işgal edilmeyecektir.


9. Satışta ses yükseltici araçlar kullanılmayacak ve etrafı rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırılmayacaktır.


10. Sergi yerinde elektronik terazi kullanılacak, kefeli terazi veya kantar kullanılmayacaktır. Teraziler Ölçülüler Kanununa göre damgalanmış ve kontrolü yapılmış olacak, bozuk, kırık ve ayarı bozuk teraziler kullanılmayacaktır.


11. Sergi yeri civarında kamyon, kamyonet gibi araçlar kesinlikle park edilmeyecek ve araç üzerinde satış yapılmayacaktır.


12. Sergi yerine; uygun yer ve zamanda, trafiği aksatmadan ve çevreyi rahatsız etmeden karpuz - kavun indirilecektir.


13. Sergi yerinde karpuz, kavun haricinde meyve, sebze ile diğer başka hiçbir malzeme satılmayacak ve başka hiçbir amaçla kullanılamayacaktır.


14. Sergi yerinde Belediyece belirlenen standartta çöp bidonu bulunduracak ve sergi içi ve çevresi devamlı temiz tutulacaktır.

 

15. Sergi yeri tahsis edilen kişiler, sergi yerinde Belediyemizce belirlenen standart mavi önlük giyeceklerdir.


16. Sergi yerleri sabah 07:00 ile akşam 24:00 saatleri arasında açık olacaktır.


17. Sergi yerleri Belediye yetkilileri tarafından istenildiği zaman kontrol edilecektir.


18. Sergi yerleri 01 HAZİRAN - 15 EKİM tarihleri arasında kurulacak, sürenin bittiği ertesi gün kullanıcı tarafından derhal kaldırılacaktır.


19. Sergi yeri olarak standart çadırlar kullanılacak, çadır Belediyemiz tarafından belirlenen şekilde 6x3 m² ebatlarında mavi renkte olacaktır. Belediyenin belirlediği çadırlar dışında başka malzeme kullanılmayacaktır.

20. Bu Yönetmelikte geçen hükümlere aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin izinleri Belediyemiz tarafından iptal edilecek ve kendilerine bir daha sergi yeri tahsisi yapılmayacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme

 

Madde - 9: Bu Yönetmelik Bağcılar Belediye Meclisince kabul edilmesini müteakip yayımlanarak yürürlüğe girer.

Madde - 10: Bu Yönetmelik hükümlerini Bağcılar Belediye Başkanlığı yürütür.

Geçici Madde-1: Sergi Yerleri için tahsis bedeli 2008 yılı için 500 YTL olarak uygulanır. Bu bedel her yıl için Belediye tarafından belirlenir.​Bağcıları Cebinize Sığdırdık

Uygulamayı telefonuna yükleyerek, borç sorgulama ve ödemeden emlak rayiç bedel sorgulamasına, her türlü talep ve şikayet başvurusundan nöbetçi eczaneye kadar toplam 44 hizmetimize 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Ayrıca belediye ile ilgili haberleri, projeleri, kültürel etkinlikleri buradan takip edebilirsiniz.

Bağcıları cebinize sığdırdık

Sosyal Medya

Bağcılar Belediyesi ile ilgili gelişmeleri takip et!