ANASAYFA
TR
MENU
HIZLI İŞLEMLER

Sık Kullanılanlar

Web Sitelerimiz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA


BAĞCILAR BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ DUYURU AYDINLATMA METNİ

 

* BAĞCILAR BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - GENEL (PDF)

* BAĞCILAR BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - VATANDAŞ (PDF)

* KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI (PDF)

*SAĞLIK BEYANI & TAAHHÜTNAMESİ

Değerli Vatandaşlarımız;

Bağcılar Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sorumluluk bilincinden hareketle, Bağcılar Belediyesi olarak hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanan tüm vatandaşlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenip muhafaza edilmektedir. Bağcılar Belediyesi olarak İlgili Kanunun “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yüklediği işbu sorumluluğumuzu aşağıda izah edildiği üzere mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bağcılar Belediyestarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

Bağcılar Belediyesi kişisel verileri hangi yöntemleri kullanarak topluyor?

www.bagcilar.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, bağcılar belediyesi e-devlet kısmı üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Bağcılar Belediyesi tarafından işlenmektedir.

İşlenen veriler Bağcılar Belediyesi tarafından hangi amaçlarla kullanılıyor?

• Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar  üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

• BİLMER  (Bağcılar İletişim Merkezi) üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

• Elektronik ortam ve platformlarda  (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

• Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,

• Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Bağcılar Belediyesi işlenen verileri hangi koşullar altında koruyor?

Bağcılar Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler yalnızca Bağcılar Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Bağcılar Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilgilerinize sunarız.

Bağcılar Belediyesi kişisel verilerinizi 3. Taraflar ile paylaşıyor mu ?

Vatandaşlarımıza ait olan ve Bağcılar Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince yalnızca mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca, bir hakkın tesisi için zorunlu olması hallerini düzenleyen KVK Kanunu 5. maddesi (e) ve (f) fıkralarında belirlenen hallerde kişisel veriler kişilerin açık rızası olmaksızın paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Bağcılar Belediyesi’nin sorumlu olduğunun bilinmesini isteriz.

Vatandaşlarımızın açık rıza beyanı vermesi durumunda, kişisel verileriniz kamu faydası olması şartıyla Bağcılar Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, paylaşılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

Belediyemize başvuruda bulunarak KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,      
b) İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,           
c) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,        
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,         
g) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Belediyemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.          

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.bagcilar.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Güneşli Mah. Kiraz Cad. No:1 Bağcılar / İstanbul  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bagcilarbelediyesi@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız ve görüş ve önerilerinizi www.bagcilar.bel.tr ve 444 06 00 numaralı çağrı merkezi ve kvkk@bagcilar.bel.tr adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilirsiniz.

Son olarak kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebileceğiniz hususunu da hatırlatmak isteriz.


 

Bağcılar Belediyesi  KVKK Talep Başvuru Formu için tıklayınız.

Bağcılar Belediyesi Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

Bağcılar Belediyesi Veri Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
TANITIM VİDEOSU için tıklayınız

BELEDİYEMİZ

Başkan

Belediye Meclisi

Başkan Yardımcıları

Müdürlükler

Müdürlerimiz

Belediye Encümeni

Organizasyon Şeması

Etik Komisyonu

Kurumsal Kimlik

Arabuluculuk Komisyonu

Stratejik Plan

Performans Programı

Misyon ve Vizyon

Faaliyet Raporları

Sayıştay Raporları

Mevzuat

Kalite Politikamız

Kalite Belgelerimiz

Tescil Belgelerimiz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İş Sürekliliği Yönetim Politikası

Vizyon Projelerimiz 2019-2024

Hizmet Standartları Tablosu

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

İç Kontrol Standartları

VERGİ TAKVİMİ / BANKA HESAP NUMARALARI

​Bağcıları Cebinize Sığdırdık

Uygulamayı telefonuna yükleyerek, borç sorgulama ve ödemeden emlak rayiç bedel sorgulamasına, her türlü talep ve şikayet başvurusundan nöbetçi eczaneye kadar toplam 44 hizmetimize 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Ayrıca belediye ile ilgili haberleri, projeleri, kültürel etkinlikleri buradan takip edebilirsiniz.

Bağcıları cebinize sığdırdık

Sosyal Medya

Bağcılar Belediyesi ile ilgili gelişmeleri takip et!